0 of 0 sõnale ""

Privaatsuspoliitika

SWECO-s austame isikute privaatsust ning mõistame, kui oluline on, et kliendid, töötajad ning muud isikud on usaldanud meile oma andmed. GDPR-i järgimine ja kohalik seadusandlus on meie jaoks sama olulised nagu kliendi rahulolematus, halb reklaam, kohtuasjad või potentsiaalsed kahjutasud, mis võivad põhjustada pöördumatut kahju meie ärile ja kogu brändile. Meie kohustus on töödelda ja kaitsta andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

 

Järgnevalt leiate lühikese ülevaate isikuandmete kaitse üldpõhimõtetest SWECO ettevõtetes:

 

 • oleme läbipaistvad selles osas, kuidas järgime kohaldatavaid privaatsust käsitlevaid seaduseid;
 • piirame isikuandmete kogumist ja töötlemist;
 • töötleme (delikaatseid) isikuandmeid ainult juhul, kui töötlemisel on selge õiguslik alus;
 • piirdume isikuandmete registreerimisega töötlemise eesmärgi saavutamisega;
 • teavitame üksikisikuid, milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas neid andmeid kasutatakse;
 • käsitleme teie isikuandmeid rangelt konfidentsiaalselt ja võtame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise või ebaseadusliku töötlemise eest;
 • me ei salvesta isikuandmeid kauem, kui on vajalik nende kogumise eesmärgil või kui seadused seda nõuavad;
 • kui on suur tõenäosus, et meie isikuandmete töötlemine kujutab endast suurt ohtu üksikisikute õigustele ja vabadustele, viime läbi andmekaitse mõju hindamise ja vajadusel võtame kasutusele asjakohaseid turvameetmeid;
 • meie süsteemid ja protsessid toetavad isikuandmete kaitset ning kontrollime, et meie süsteemid ja protsessid töötavad kavandatud viisil;
 • kui tellime isikuandmete töötlemise allhanke korras, kehtestame nende andmete kaitsmiseks lepingulised kohustused.
Andmekaitse teade

Selles privaatsusteates selgitame, milliseid isikuandmeid me kogume ja kasutame, millistel eesmärkidel ning kellele me võime teie isikuandmeid avaldada seoses meie suhetega. Lisaks sisaldab see privaatsusteade teavet teie õiguste kohta seoses teie isikuandmete töötlemisega. Aeg-ajalt võime olla sunnitud seda privaatsusteadet muutma. Kõige uuem versioon sellest privaatsusteatest on saadaval meie veebisaidil. Olulistest muudatustest teavitame teid veebisaidi teavituse kaudu.

Kelle isikuandmeid me kogume?

Kogume teie isikuandmeid, kuna olete meie klient või muu oluline partner.

Kuidas me kogume teie isikuandmeid?

Me võime koguda teie isikuandmeid:

 • otse teilt, näiteks lepingu sõlmimisel meiega kliendina või (all)töövõtjana
 • meie veebisaidi külastamisel
 • meie kommunikatsiooni tellimisel
 • sündmusele registreerimisel
 • tööle kandideerimisel
 • muudest allikatest, näiteks äripartneritelt; küpsiste kaudu (lisateabe saamiseks vaadake Sweco küpsiste avaldust); avalikult kättesaadavatest allikatest.
Millistel alustel me teie isikuandmeid kogume?

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on:

 • lepingu täitmine, näiteks meie teenuste pakkumine meie kliendile
 • õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmine, näiteks maksude maksmine
 • nõusolek, näiteks meie kommunikatsiooni tellimiseks või ühe meie sündmusele registreerimiseks
 • Sweco õigustatud huvi, näiteks oma äritegevuse läbiviimiseks, kuid ainult juhul, kui Sweco huvid ületavad selgelt teie privaatsusõigust.
Miks me kogume teie isikuandmeid?

Kogume teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • meie teenuste pakkumine
 • turundus- ja äriarendustegevused, näiteks kutse meie sündmustele, uudiskirjad ja muud turunduskommunikatsioonid
 • statistika koostamine meie veebisaidi kasutamise kohta ja/või veebisaidi analüüsimine ja parendamine
 • värbamine
 • õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmine, sealhulgas äripartnerite ja klientide taustakontroll ja sõeluuring avalikult kättesaadavate sanktsiooninimekirjade suhtes.
Milliseid isikuandmeid me kogume?

Isikuandmed, mida töötleme, võivad sisaldada:

 • põhiandmeid, nagu teie ees- ja perekonnanimi
 • ettevõte või organisatsioon, kus töötate, teie tiitel või ametikoht
 • kontaktandmeid, näiteks e-posti aadress, postiaadress ja telefoninumbrid
 • finantsteavet, näiteks pangakonto number
 • teavet seadme kohta, mida kasutate meie veebisaidi külastamiseks, näiteks anonüümne IP-aadress ja teave teie veebisaidi külastuse kohta
 • teavet, mille te meile esitate sündmustele või kohtumistele osalemiseks, näiteks ligipääsu- ja toitumisvajadused
 • meie klientide poolt meile esitatud või meie teenuste osutamisel tekitatud isikuandmed
 • muud isikuandmed, mis on seotud teiega ja mida võite meile esitada või mida me võime saada ülalnimetatud eesmärkide ja aluste alusel.
Kellega me jagame teie isikuandmeid?

Võime jagada teie isikuandmeid teiste Sweco grupi ettevõtetega teie isikuandmete töötlemiseks vastavalt eesmärkidele. Isikuandmeid võidakse jagada ka Sweco usaldusväärsete partneritega, näiteks sündmuste korraldusasutused, teadlased eesmärkide saavutamiseks. Tagame, et isikuandmete avaldamisel kolmandale osapoolele rakendatakse asjakohased lepingulised tagatised isikuandmete kaitseks. Isikuandmete edastamisel väljapoole EL/EMP piirkonda võetakse kasutusele asjakohased meetmed teie isikuandmete kaitse tagamiseks.

Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Kui isikuandmed pole enam eesmärkide täitmiseks vajalikud, lõpetame nende töötlemise. Siiski jätkame isikuandmete töötlemist, kui meid seadused või nõuded seda nõuavad.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Kasutame mitmesuguseid sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et aidata kaitsta teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele andmekaitse seadustele.

Millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?

Teil on õigus:

 • teave ja juurdepääs teie isikuandmetele
 • parandada oma isikuandmeid
 • oma isikuandmete kustutamine (“õigus olla unustatud”)
 • oma isikuandmete töötlemise piiramiseks; vastuväide oma isikuandmete töötlemisele
 • saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis ning tehniliselt võimalusel edastada oma isikuandmed teisele organisatsioonile
 • esitada kaebus oma kohalikule Andmekaitseametile.

Kontakt

Kui teil on küsimusi või kommentaare selle privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta SWECO ettevõtete poolt, saatke palun e-kiri aadressile: groupprivacyofficer@sweco.se