0 of 0 sõnale ""

1. SISSEJUHATUS

Sweco („Sweco Projekt AS, meie“ või „meid“) töötleb Teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi Privaatsuspoliitika) kirjeldatud vormis ja viisil. Isikuandmete vastutav töötleja on Sweco. Sweco austab Teie privaatsust ja kaitseb Teie isikuandmeid nende töötlemisel. Isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM)[1] ja muude Eesti Vabariigis kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide nõuetega. Swecol on õigus uuendada Privaatsuspoliitikat igal ajal (viimase versiooni kuupäev on toodud ära Privaatsuspoliitika lõpus). Olulistest muudatustest teavitame käesoleval veebisaidil enne muudatuse jõustumist. Privaatsuspoliitikas kasutatud mõiste “töötlemine” hõlmab kõiki isikuandmete töötlemise toiminguid, sh näiteks, kuid mitte ainult, kogumine, säilitamine, salvestamine, jagamine, lugemine, kasutamine, ülekandmine, kustutamine jne. Mõiste “isikuandmed” all mõeldakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Privaatsuspoliitika kohaldub: (i) Sweco veebisaidi külastajale; (ii) alltöövõtja esindajale või töötajale; (iii) kliendi esindajale või töötajale; (iv) tööle kandideerijale; (v) potentsiaalsele kliendile; (vi) riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse ja mis tahes muu avaliku sektori asutuse ning rahvusvahelise organisatsiooni ametnikule või töötajale. Privaatsuspoliitika mugavamaks lugemiseks on see jaotatud osadeks, mis sisaldavad spetsiifilist teavet erinevate rollide kohta, mida võite omada juhul, kui me töötleme Teie isikuandmeid.

Privaatsuspoliitika

2. VEEBILEHE KÜLASTAJAD

2.1 Kuidas Sweco kogub Teie isikuandmeid?

Kogume andmeid otse Teilt või andmeid, mida olete ise loonud, sealhulgas teie seadmete andmeid, kui külastate meie veebisaiti.

2.2 Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid

2.2.1 Meie veebilehe hooldamine, kaitsmine ja arendamine

Kui sirvite meie veebilehte, töötleme rämpsposti tuvastamiseks teie IP-aadressi ja brauseri kasutajaagendi jada. Lisaks võidakse Teie isikuandmeid töödelda veebilehe toimimiseks ja parandamiseks vajalike ettevõttesiseste aruannete ja statistiliste analüüside koostamiseks. Täiustame veebisaidi kasutuskogemust, kasutades Microsoft Clarityt, et näha, kuidas te meie saiti kasutate. Lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid ja jälgimist meie veebisaitidel kasutatakse, lugege meie küpsiste avaldust või minge nõusoleku valikute haldamise lehele.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   IP-aadress

·   Brauseri kasutajaagendi jada

 

Õigustatud huvi. Töötlemine põhineb meie õigustatud huvil tagada meie veebisaidi pidev toimimine, hooldus ja ajakohasus ning kaitsta veebilehte kahjulike rünnakute eest.

 

Nõusolek. Isikuandmed, mida kogutakse muudel eesmärkidel kui meie õigustatud huvi, töödeldakse ainult Teie nõusoleku alusel.

 

2.2.2 Teiega suhtlemine ning vastused Teie küsimustele või tagasiside

Olukorras, kus me pakume Teile võimalust meie teenuste ja äritegevuse kohta küsimuste esitamiseks või tagasiside andmiseks, töötleme Teie isikuandmeid, kui esitate meile küsimuse, kommentaari, mõne muu sõnumi või annate meile tagasisidet. Töötlemise eesmärk on võimaldada meil Teiega suhelda.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·     Nimi

·     E-posti aadress

·     Aadress (juhul, kui see on suhtluseks vajalik)

·     Telefoninumber (juhul, kui Te olete selle esitanud)

·     Mis tahes informatsioon, mis sisaldub Teie sõnumis

 

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil suhelda oma veebisaidi külastajatega, näiteks selleks, et arendada oma äritegevust.

 

2.2.3 Õigusnõuete koostamine, esitamine ja kaitsmine

Võime töödelda Teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks (näiteks seoses kohtu- või muu õigusvaidlusega).

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Kogu eelpool märgitud teave

 

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil koostada, esitada ja kaitsta õigusnõudeid, näiteks seoses kohtu- või muu õigusvaidlusega.

 

2.3 Kellega me jagame Teie isikuandmeid?

2.3.1 Üldiselt

Jagame Teie isikuandmeid vajadusel teiste ettevõtete, asutuste või osapooltega selleks, et saavutada käesolevas peatükis nimetatud eesmärke. Siiski, jagame Teie isikuandmeid vaid usaldusväärsete isikutega ja ainult vajalikus ulatuses.

2.3.2 Andmetöötlejad, kes tegutsevad meie nimel

Selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärke ja tagada meie äritegevuse toimimine, edastame Teie isikuandmeid välistele osapooltele nagu meie poolt kaasatud teenusepakkujad ning muud partnerid. Need välised osapooled tegutsevad meie andmetöötlejatena (volitatud töötlejad) ja võivad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja mitte oma eesmärkidest lähtudes. Väliste osapoolte poolt ja meie nimel töödeldavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sweco. Läbi viidavate töötlemistoimingute eesmärgid on välja toodud Privaatsuspoliitika punktis 2.2.

2.3.3 Vastutavate töötlejatena tegutsevad andmetöötlejad

Allpool olevas tabelis nimetatud andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid vastutava töötlejana, st need andmetöötlejad määravad isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid ilma Sweco osaluseta.

AndmetöötlejadEesmärkÕiguslik alus
·    Kohtud ja muud õiguskaitseasutused

·     Avaliku sektori asutused

·     Välised õigusnõustajad

·         Õigusvaidluste vastaspooled

Õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine, vt p 2.2.3.Õigustatud huvi hallata ja kaitsta õigusnõudeid, nt seoses kohtuvaidlusega.

 

2.4 Kui kaua me töötleme teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid töödeldakse nii kaua, kui see on vajalik Privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Näiteks, töödeldes Teie isikuandmeid veebilehe haldamise eesmärgil, anonümiseerime isikuandmed niipea, kui see on võimalik ja kasutame seejärel juba anonüümseid andmeid edasiseks veebilehe arendamiseks. Mis puutub meievahelisse suhtlusse, siis töötleme Teie isikuandmeid nii kaua, kui see on asjakohane vastavalt suhtluse põhjusele.

3. TARNIJATE (SH AGENDID, ALLTÖÖVÕTJAD, MÜÜJAD, TEENUSEPAKKUJAD, KONSULTANDID JA MUUD OSAPOOLED) ESINDAJAD VÕI TÖÖTAJAD

3.1 Kuidas me Teie isikuandmeid kogume?

Kogume isikuandmeid, mida Te ise või asjakohane tarnija, keda Te esindate, on meile seoses tarnija ja Sweco vahelise ärisuhtega esitanud.

3.2 Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid

3.2.1 Tarnija ja Sweco vahelise suhte haldamine

Teie isikuandmeid töödeldakse, kuna Sweco õigustatud huvi on hallata suhteid oma tarnijatega ja olla võimeline juhtima üldist koostööd ning igapäevaseid tegevusi, näiteks seoses toodete ja teenuste tellimisega.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·  Kontaktandmed

·  Identifitseerimistunnused

Õigustatud huvi. Teie isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil hallata suhteid oma tarnijatega ning hõlbustada igapäevast suhtlust.

 

3.2.2 Teiega suhtlemine

Meie ärisuhte raames töötleme Teie isikuandmeid siis, kui suhtleme Teiega erinevate kanalite kaudu. Isikuandmete töötlemise eesmärk on võimaldada meil Teiega suhelda meie ja tarnija vahelise ärisuhte raames.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·  Kontaktandmed

·  Identifitseerimistunnused

·  Mis tahes informatsioon, mis sisaldub meievahelises suhtluses

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil suhelda oma tarnijatega meievahelise ärisuhte raames.

 

3.2.3 “Tunne oma klienti” põhimõte (KYC) ja muud taustakontrollid

Kui tarnija astub ärisuhtesse Sweco’ga, võime töödelda tarnija juhtivtöötajate isikuandmeid selleks, et läbi viia KYC- või muid taustakontrolle. Sellised kontrollid on osa meie tavapärastest protseduuridest tarnijatega ärisuhete sõlmimisel.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
· Identifitseerimistunnused

·  Kontaktandmed

·  Isikut tõendava dokumendi koopia

·  Finantsteave, nt taustakontrolli teostamisel saadud informatsioon

 

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil järgida Sweco eetikakoodeksist tulenevaid nõudeid.

 

3.2.4 Sanktsioneeritute kontroll

Enne ärisuhte sõlmimist võib Sweco kontrollida sanktsioonide olemasolu selleks, et mitte astuda ärisuhtesse isikuga, kellele on kehtestatud Euroopa Liidu või ÜRO poolt sanktsioonid.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·  Identifitseerimistunnused

·  Kontaktandmed

·  Potentsiaalsed andmed, mis saadakse sanktsioneeritute kontrolli kaudu (võivad hõlmata andmeid süütegude kohta).

 

Seadusjärgse kohustuse täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik Sweco seadusjärgsete kohustuste täitmiseks.

Süütegudega seonduvate andmete töötlemine toimub Sweco seadusjärgse kohustuse täitmiseks selliseid andmeid töödelda.

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil järgida Sweco eetikakoodeksist tulenevaid nõudeid.

 

3.2.5 Õigusnõuete koostamine, menetlemine ja kaitsmine

Võime töödelda Teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, menetlemiseks ja kaitsmiseks (näiteks seoses kohtu- või muu õigusliku vaidlusega).

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
Kogu eelpool märgitud teaveÕigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil koostada, menetleda ja kaitsta õigusnõudeid, näiteks seoses kohtu- või muu õigusliku vaidlusega.

 

3.2.6 Informatsiooni jagamine avaliku sektori asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning sisejuurdluste läbiviimine juhul, kui on alust kahtlustada seaduserikkumist

Sweco võib töödelda Teie isikuandmeid eesmärgiga esitada pakkumusi või osaleda projektides, mis on seotud avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvahelisi organisatsioonidega ning teha koostööd selliste asutuste ja organisatsioonidega, et ennetada ja tõkestada kuritegevust, lepingute rikkumisi ja muid rikkumisi. Selle eesmärgi saavutamiseks võib olla vajalik teatud andmete edastamine avaliku sektori asutustele ja/või rahvusvahelistele organisatsioonidele nende seadusjärgsete uurimistoimingute ja menetluste tarvis. Sellised andmete edastused on erandlikud ning andmete ulatus on piiratud konkreetse uurimise või menetluse läbiviimisega. Samuti võib Sweco töödelda Teie isikuandmeid ettevõttesisese uurimise läbiviimise eesmärgil juhul, kui kahtlustatakse kehtivate õigusaktide rikkumisi.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
Kogu eelpool märgitud teaveÕigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil esitada pakkumusi või osaleda projektides, samuti täita oma seaduslikke ja lepingujärgseid kohustusi, ning meie laiemal õigustatud huvil teha koostööd avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esitada neile vajalikke andmeid nende seaduslike uurimiste ja menetluste tarvis.

Isikuandmete töötlemine põhineb samuti meie õigustatud huvil viia läbi sisemisi uurimisi kahtlustatud rikkumiste korral, et tagada vastavus kohalduvatele seadustele.

 

 

3.3 Kellega me jagama teie isikuandmeid?

3.3.1 Üldine

Selleks, et täita käesolevast peatükist tulenevaid eesmärke, jagame vajadusel Teie isikuandmeid teiste ettevõtete, asutuste, osapoolte või rahvusvaheliste organisatsioonidega. Siiski, jagame Teie isikuandmeid vaid usaldusväärsete osapooltega ja ainult vajalikus ulatuses.

3.3.2 Andmetöötlejad, kes tegutsevad meie nimel

Selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärke ja tagada meie äritegevuse toimimine, edastame Teie isikuandmeid välistele osapooltele nagu meie poolt kaasatud teenusepakkujad ning muud partnerid. Need välised osapooled tegutsevad meie andmetöötlejatena (volitatud töötlejad) ja võivad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja mitte lähtudes oma eesmärkidest. Väliste osapoolte poolt ja meie nimel töödeldavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sweco. Läbi viidavate töötlemistoimingute eesmärgid on välja toodud Privaatsuspoliitika punktis 3.2.

3.3.3 Andmetöötlejad, kes tegutsevad vastutavate töötlejatena

Allpool olevas tabelis nimetatud andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid vastutavate töötlejatena, st need andmetöötlejad määravad isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid ilma Sweco osaluseta.

 

AndmetöötlejadEesmärkÕiguslik alus
·   Kohtud ja muud õiguskaitseasutused

·   Avaliku sektori asutused

·   Välised õigusnõustajad

·   Õigusvaidluse vastaspooled

·    Rahvusvahelised organisatsioonid

 

Õigusnõuete koostamine, menetlemine või kaitsmine (vt p 3.2.2.), tagamaks seadusjärgsete ja lepinguliste kohustuste täitmine.Õigustatud huvi hallata ja  kaitsta õigusnõudeid, nt seoses kohtuvaidlusega.

Õigustatud huvi täita oma lepingulisi kohustusi ning teha koostööd avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh esitada vajalikke andmeid nende seaduslike uurimiste ja menetluste jaoks.

·    KliendidKliendisuhete haldamine, vt p 4.2.1.Isikuandmete töötlemise aluseks on õigustatud huvi hallata oma kliendisuhteid, näiteks klientidega suhelda ja pakkuda oma teenuseid.
·    Rahvusvahelised organisatsioonidVõimaldada rahvusvahelisel organisatsioonil uurimist või menetlust läbi viia ning täita oma seaduslikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi.

 

Kolmanda osapoole (rahvusvaheline organisatsioon) õigustatud huvi läbi viia uurimist või menetlust ning saavutada oma eesmärgid ning täita oma seaduslikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi.

3.4 Kui kaua me Teie isikuandmeid töötleme?

Teie isikuandmeid töödeldakse nii kaua, kui on vajalik käesolevas peatükis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, tavaliselt seni, kuni Te olete meie tarnija esindaja või kuni meil on käimasolev ärisuhe Teie poolt esindatava ettevõttega. KYC- ja taustakontrollide läbiviimisel kustutame isikuandmed võimalikult kiiresti pärast tulemuse hindamist. Sanktsioneeritute kontrolli või muude õiguslike kohustuste osas töötleme isikuandmeid nii kaua, kuni meil on seaduslik kohustus seda teha.

4. KLIENDI ESINDAJA VÕI TÖÖTAJA

4.1 Kuidas me kogume Teie isikuandmeid?

Kogume isikuandmeid, mida Te ise või klient, keda Te esindate, on meile meie ärisuhte raames esitanud.

4.2 Isikuandmete töötlemise eesmärgid

4.2.1 Kliendisuhte haldamine

Teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil hallata oma kliendisuhtlust ja üldist koostööd ning juhtida igapäevaseid tegevusi, mis on vajalikud meie toodete ja teenuste pakkumiseks.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
· Kontaktandmed

· Identifitseerimistunnused

 

 

Õigustatud huvi. Teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil hallata oma kliendisuhteid, nt igapäevase suhtluse hõlbustamiseks.

 

4.2.2 Sanktsioneeritute kontroll

Enne ärisuhte sõlmimist võib Sweco kontrollida sanktsioonide olemasolu selleks, et mitte astuda ärisuhtesse isikuga, kellele on kehtestatud Euroopa Liidu või ÜRO poolt sanktsioonid.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·  Identifitseerimistunnused

·  Kontaktandmed

·  Potentsiaalsed andmed, mis saadakse sanktsioneeritute kontrolli kaudu (võivad hõlmata andmeid süütegude kohta).

 

Seadusjärgse kohustuse täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik Sweco seadusjärgsete kohustuste täitmiseks.

Süütegudega seonduvate andmete töötlemine toimub Sweco seadusjärgse kohustuse täitmiseks selliseid andmeid töödelda.

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb ka õigustatud huvil järgida Sweco eetikakoodeksist tulenevaid nõudeid.

 

4.2.3 Õigusnõuete koostamine, menetlemine ja kaitsmine

Võime töödelda Teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, menetlemiseks ja kaitsmiseks (näiteks seoses kohtu- või muu õigusliku vaidlusega).

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·         Kogu eelpool märgitud teave.Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil koostada, menetleda ja kaitsta õigusnõudeid, näiteks seoses kohtu- või muu õigusliku vaidlusega.

 

4.2.4 Informatsiooni jagamine avaliku sektori asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning sisejuurdluste läbiviimine juhul, kui on alust kahtlustada seaduserikkumist.

Sweco võib töödelda Teie isikuandmeid eesmärgiga esitada pakkumusi või osaleda projektides, mis on seotud avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teha koostööd selliste asutuste ja/või organisatsioonidega, et ennetada ja tõkestada kuritegevust, lepingute rikkumisi ja muid rikkumisi. Selle eesmärgi saavutamiseks võib olla vajalik teatud andmete edastamine avaliku sektori asutustele ja/või rahvusvahelistele organisatsioonidele nende seadusjärgsete uurimistoimingute ja menetluste tarvis. Sellised andmete edastused on erandlikud ning andmete ulatus on piiratud konkreetse uurimise või menetluse läbiviimisega. Samuti võib Sweco töödelda Teie isikuandmeid ettevõttesisese uurimise läbiviimise eesmärgil juhul, kui on alust kahtlustada kehtivate õigusaktide rikkumisi.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
· Kogu eelpool märgitud teave ja mis tahes isikuandmed, mis sisalduvad Sweco ja Teie suhtluses

 

Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil esitada pakkumusi või osaleda projektides, samuti täita oma seaduslikke ja lepingujärgseid kohustusi, ning meie laiemal õigustatud huvil teha koostööd avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esitada neile vajalikke andmeid nende seaduslike uurimiste ja menetluste tarvis.

Isikuandmete töötlemine põhineb samuti meie õigustatud huvil viia läbi sisemisi uurimisi kahtlustatud rikkumiste korral, et tagada vastavus kohalduvatele seadustele.

 

4.3 Kellega me jagame Teie isikuandmeid?

4.3.1 Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

Kui see on vajalik käesolevas peatükis määratletud eesmärkide saavutamiseks, jagame Teie isikuandmeid teiste ettevõtete, asutuste, osapoolte või rahvusvaheliste organisatsioonidega. Siiski, jagame Teie isikuandmeid vaid usaldusväärsete osapooltega ja ainult vajalikus ulatuses, olenemata saaja võimekusest.

4.3.2 Andmetöötlejad, kes tegutsevad meie nimel

Selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärke ja tagada meie äritegevuse toimimine, edastame Teie isikuandmeid välistele osapooltele nagu meie poolt kaasatud teenusepakkujad ning muud partnerid. Need välised osapooled tegutsevad meie andmetöötlejatena (volitatud töötlejad) ja võivad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja mitte oma eesmärkidest lähtudes. Väliste osapoolte poolt ja meie nimel töödeldavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sweco. Läbi viidavate töötlemistoimingute eesmärgid on välja toodud Privaatsuspoliitika punktis 4.2.

4.3.3 Andmetöötlejad, kes tegutsevad vastutavate töötlejatena

Allpool olevas tabelis nimetatud andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid vastutavate töötlejatena, st need andmetöötlejad määravad isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid ilma Sweco osaluseta.

AndmetöötlejadEesmärkÕiguslik alus
·   Kohtud ja muud õiguskaitseasutused

·   Avaliku sektori asutused

·   Ettevõttevälised õigusnõustajad

·   Õigusvaidluste teisteks poolteks olevad isikud

·   Rahvusvahelised organisatsioonid

 

Õigusnõuete koostamine, menetlemine ja kaitsmine (vt p 4.2.3.), tagamaks oma seadusjärgsete ja lepinguliste kohustuste täitmine.Isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil hallata ja kaitsta õigusnõudeid, nt seoses kohtuvaidlusega.

Isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil täita oma lepingulisi kohustusi ning teha koostööd avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh esitada vajalikke andmeid nende seaduslike uurimiste ja menetluste jaoks.

 

·    Rahvusvahelised organisatsioonidVõimaldada rahvusvahelisel organisatsioonil viia läbi uurimist või menetlust ning täita oma seaduslikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi.Isikuandmete töötlemine põhineb kolmanda osapoole (rahvusvaheline organisatsioon) õigustatud huvil viia läbi uurimist või menetlust ning saavutada oma eesmärgid ja täita oma seaduslikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi.

 

4.4 Kui kaua me töötleme Teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid töödeldakse nii kaua, kui on vajalik käesolevas peatükis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Üldjuhul töötleme Teie isikuandmeid seni, kuni Te olete meie tarnija esindaja või kuni meil on kehtiv ärisuhe Teie poolt esindatava ettevõttega. Sanktsioneeritute kontrolli või muude õiguslike kohustuste osas töötleme isikuandmeid nii kaua, kuni meil on seaduslik kohustus seda teha.

5 TÖÖTAJATE VÄRBAMINE

5.1 Kuidas me kogume Teie isikuandmeid?

Me kogume Teie isikuandmeid:

  • Teilt endalt, kui Te kandideerite Sweco vabale töökohale ja esitate meile näiteks oma CV ja motivatsioonikirja
  • Avalikult kättesaadavatest allikatest, näiteks taustauuringute läbiviimisel
  • Ettevõttevälistelt värbajatelt, kes osalevad värbamisprotsessis ja annavad meile Teie kohta teavet

5.2 Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid

5.2.1 Värbamisprotsessi läbiviimine

Teie isikuandmeid töödeldakse Sweco poolt korraldatud värbamisprotsessi läbiviimise raames. Sellega seotud töötlemistoimingud hõlmavad näiteks Teie isikuandmete kogumist, CV-de ja motivatsioonikirjade läbivaatamist, intervjuude läbiviimist, Teie hindamist kandidaadina ja Teiega suhtlemist ametikohale kandideerimise raames.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Kontaktandmed

·   CV

·   Motivatsioonikiri

·   Märkmed, mis on seotud Teie hindamisega kandidaadina

Õigustatud huvi. Teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil viia läbi värbamisprotsess ning tagada kõige sobivamate kandidaatide töölevõtmine.

 

5.2.2 Tööde kandideerija hindamisprotsess

Värbamisprotsessi raames viime läbi potentsiaalsete töötajate hindamisprotsessi. See võib hõlmata ka tausta kontrollimist, nt Teie profiiliga tutvumist sotsiaalmeedias ja Teie kohta avaldatud andmetega internetis ning Teie poolt nimetatud soovitajatega suhtlemist.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Identifitseerimistunnused

·   Kontaktandmed

·   Teave oskuste kohta

·    Sotsiaalmeedia profiil ja otsingutulemused internetis

Õigustatud huvi. Teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil tagada sobivate kandidaatide töölevõtmine.

Nõusolek. Töötleme Teie isikuandmeid juhul, kui olete meile andnud selleks oma nõusoleku.

 

5.2.3 Töölepingu sõlmimine

Sweco töötleb Teie isikuandmeid seoses töölepingu sõlmimisega. Teie isikuandmeid töödeldakse ka töölepingus ning sisseelamisprogrammi raames Swecosse tööle asumisel. Uued töötajad saavad sisseelamisprogrammi raames tutvuda ka täpsema ettevõttesisese privaatsuspoliitikaga.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Nimi ja isikukood

·   Kontaktandmed

·   Tööalane teave, ametikoht, kvalifikatsioon, haridus, töösuhte staatus, töökoha asukoht, töötasu.

Leping. Isikuandmete töötlemine on vajalik töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

 

5.2.4 Kandidaatide andmebaas

Kui Te kandideeritud ametikohale valituks ei osutu, võime siiski olla huvitatud Teie isikuandmete säilitamisest, et Teiega vabade töökohtade olemasolul ühendust võtta. Säilitame Teie isikuandmeid sellel eesmärgil ainult siis, kui olete andnud selleks omapoolse nõusoleku.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Kontaktandmed

·   CV

·   Motivatsioonikiri

Nõusolek. Säilitame Teie isikuandmeid kandidaatide andmebaasis ainult siis, kui Te olete andnud selleks meile oma nõusoleku. Teil on igal ajal võimalus oma nõusolek tagasi võtta meile vastavasisulise e-kirja saatmisega.

 

 

5.2.5 Õigusnõuete koostamine, menetlemine ja kaitsmine

Võime töödelda Teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, menetlemiseks ja kaitsmiseks (näiteks seoses kohtu- või muu õigusliku vaidlusega).

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Kogu eelpool märgitud teave.

 

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil koostada, menetleda ja kaitsta õigusnõudeid, näiteks seoses kohtu- või muu õigusvaidlusega.

 

5.2.6 Seadusest tulenevate kohustuste täitmine

Lisaks tööõigusest tulenevatele kohustustele töötleme Teie isikuandmeid vajadusel seoses muude seadusest tulenevate kohustuste täitmisega, nt töötamise registreerimisel ja maksukohustuse täitmisel.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Identifitseerimistunnused (nimi, isikukood)

 

Seadusest tulenev kohustus. Isikuandmete töötlemine on vajalik meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

 

5.3 Kellega me jagame Teie isikuandmeid?

5.3.1 Üldiselt

Selleks, et saavutada käesolevas peatükis toodud eesmärke, jagame vajadusel Teie isikuandmeid teiste ettevõtete, asutuste või osapooltega. Punktis 5.3.2 nimetatud andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid meie nimel volitatud töötlejatena (st need osapooled töötlevad Teie isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt). Punktis 5.3.3 nimetatud andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid vastutavate töötlejatena, st need andmetöötlejad määravad ise kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid ilma Sweco osaluseta. Siiski, Sweco jagab Teie isikuandmeid ainult hoolikalt valitud osapooltega ja ainult vajalikus ulatuses, olenemata sellest, millises rollis isikuandmete saaja on.

5.3.2 Andmetöötlejad, kes tegutsevad meie nimel

Selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärke ja tagada meie äritegevuse toimimine, edastame Teie isikuandmeid välistele osapooltele nagu meie poolt kaasatud teenusepakkujad ning muud partnerid. Nimetatud välised osapooled tegutsevad meie andmetöötlejatena (volitatud töötlejad) ja võivad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja mitte oma eesmärkidest lähtudes. Väliste osapoolte poolt ja meie nimel töödeldavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sweco. Läbi viidavate töötlemistoimingute eesmärgid on välja toodud Privaatsuspoliitika punktis 5.

5.3.3 Andmetöötlejad, kes tegutsevad vastutavate töötlejatena

AndmetöötlejadEesmärkÕiguslik alus
·  Kohtud ja muud õiguskaitseasutused

·  Avaliku sektori asutused

·   Ettevõttevälised õigusnõustajad

·   Õigusvaidluste teised pooled

 

Õigusnõuete koostamine ja menetlemine ning meie vastu suunatud nõuete kaitsmine, vt p 5.2.5Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil hallata ja kaitsta õigusnõudeid, nt seoses kohtuvaidlusega.
·   Ettevõttevälised värbajadVärbamisprotsessi juhtimine ja hõlbustamine, vt p. 5.2.1.Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil tagada värbamisprotsessi võimalikult tõhus läbiviimine, et tööle võtta parimad kandidaadid.

 

·   SoovitajadSoovituste saamine enne töölepingu sõlmimist, vt p. 5.2.2.Soovitajatega võtame ühendust vaid juhul, kui Te olete selleks oma nõusoleku andnud, nt CV-s.

 

5.4 Kui kaua me töötleme teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid töödeldakse nii kaua, kui on vajalik käesolevas peatükis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Üldjuhul tähendab see seda, et Teie andmeid säilitatakse seni, kuni osalete värbamisprotsessis. Kui Te kandideeritavale ametikohale valituks ei osutu, säilitame Teie isikuandmeid vaid juhul, kui olete andnud selleks meile oma nõusoleku. Juhul, kui Te olete oma nõusoleku andnud, salvestame Teie andmeid tulevaste värbamisprotsesside tarvis oma kandidaatide andmebaasis kuni üks aasta pärast värbamisprotsessi lõppu.

6. POTENTSIAALNE KLIENT

6.1 Kuidas me kogume teie andmeid?

Töötleme isikuandmeid, mida olete meile ise esitanud või on esitanud meile potentsiaalse kliendi esindaja. Andmetöötlus toimub potentsiaalsete klientide hindamiseks ja nendega suhtlemiseks.

6.2 Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid

6.2.1 Potentsiaalsete klientide haldamine ja administreerimine

Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga hallata ja administreerida üldist protsessi, mis puudutab potentsiaalsete klientidega suhtlemist ja nende hindamist.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Kontaktandmed

·   Identifitseerimistunnused

 

Õigustatud huvi. Teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil hallata ja juhtida potentsiaalsete klientidega suhtlemist.

 

6.2.2 Õigusnõuete koostamine ja menetlemine ning meie vastu esitatud nõuete kaitsmine

Võime töödelda Teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, menetlemiseks ja kaitsmiseks (näiteks seoses kohtu- või muu õigusliku vaidlusega).

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·         Kogu eelpool märgitud teave.

 

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil koostada, menetleda ja kaitsta õigusnõudeid, näiteks seoses kohtu- või muu õigusvaidlusega.
6.2.3 Informatsiooni jagamine avaliku sektori asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning ettevõttesisese uurimise läbiviimine juhul, kui on alust kahtlustada seaduserikkumist

Sweco võib töödelda Teie isikuandmeid eesmärgiga esitada pakkumusi või osaleda projektides, mis on seotud avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teha koostööd selliste asutuste ja organisatsioonidega, et ennetada ja tõkestada kuritegevust, lepingute rikkumisi ja muid rikkumisi. Selle eesmärgi saavutamiseks võib olla vajalik teatud andmete edastamine avaliku sektori asutustele ja/või rahvusvahelistele organisatsioonidele nende seadusjärgsete uurimistoimingute ja menetluste tarvis. Sellised andmete edastused on siiski erandlikud ning andmete ulatus on piiratud konkreetse uurimise või menetluse läbiviimisega. Samuti võib Sweco töödelda Teie isikuandmeid ettevõttesisese uurimise läbiviimise eesmärgil juhul, kui kahtlustatakse kehtivate õigusaktide rikkumisi.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Kogu eespool märgitud teave ja meievahelises suhtluses mis tahes sisalduv informatsioon.

 

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil esitada pakkumusi või osaleda projektides, samuti täita meie seadusjärgseid ja lepingulisi kohustusi, ning laiemalt, meie õigustatud huvil teha koostööd avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esitada nimetatud asutustele vajalikke andmeid nende seadusjärgsete uurimiste ja menetluste läbiviimiseks.

Samuti töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel kahtlustatud rikkumiste korral sisemiste juurdluste läbiviimiseks, et tagada vastavus kohaldatavatele seadustele.

 

 

6.3 Kellega me jagame Teie isikuandmeid?

6.3.1 Üldiselt

Vajadusel jagame Teie isikuandmeid teiste asutuste, ametivõimude, osapoolte või rahvusvaheliste organisatsioonidega Privaatsuspoliitika 6. peatükis toodud eesmärkide saavutamiseks. Punktis 6.3.2 nimetatud andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid meie volitatud töötlejatena (st need osapooled töötlevad Teie isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele). Punktis 6.3.3 nimetatud andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid vastutavate töötlejatena, st need andmetöötlejad määravad ise kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid ilma meie osaluseta. Siiski, jagame Teie isikuandmeid vaid usaldusväärsete osapooltega ja ainult ulatuses, milles see on vajalik.

6.3.2 Andmetöötlejad, kes tegutsevad meie nimel

Selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärke ja tagada meie äritegevuse toimimine, edastame Teie isikuandmeid sellistele välistele osapooltele nagu meie poolt kaasatud teenusepakkujad ning muud partnerid. Nimetatud välised osapooled tegutsevad meie nimel (volitatud töötlejad) ja võivad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja mitte oma eesmärkidest lähtudes. Väliste osapoolte poolt ja meie nimel töödeldavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sweco. Läbi viidavate töötlemistoimingute eesmärgid on välja toodud Privaatsuspoliitika 6. peatükis.

6.3.3 Andmetöötlejad, kes tegutsevad vastutavate töötlejatena
AndmetöötlejadEesmärkÕiguslik alus
·  Kohtud ja muud õiguskaitseasutused

·   Avaliku sektori asutused

·   Rahvusvahelised organisatsioonid

·   Ettevõttevälised õigusnõustajad

·   Õigusvaidluse teiseks pooleks olevad isikud

 

Õigusnõuete koostamine ja menetlemine ning meie vastu suunatud nõuete kaitsmine (vt p 6.2.1), seaduste ja meie lepinguliste kohustuste täitmise tagamine.Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil hallata ja kaitsta õigusnõudeid, nt seoses kohtuvaidlusega.

Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil täita oma lepingulisi kohustusi ning teha koostööd avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh esitada vajalikke andmeid nende seaduslike uurimiste ja menetluste jaoks.

·   Rahvusvahelised organisatsioonidVõimaldada rahvusvahelisel organisatsioonil läbi viia uurimist või menetlust ning täita oma seaduslikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi.Isikuandmete töötlemine põhineb kolmanda osapoole (rahvusvaheline organisatsioon) õigustatud huvil viia läbi uurimist või menetlust ning saavutada oma eesmärgid ja täita oma seaduslikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi.

 

6.4 Kui kaua me Teie isikuandmeid töötleme?

Teie isikuandmeid töödeldakse nii kaua, kui on vajalik käesolevas peatükis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Üldjuhul töötleme Teie isikuandmeid nii kaua, kuni oleme Teiega kontaktis potentsiaalse ärisuhte osas või seni, kuni Te ise otsustate suhtlusest loobuda. Üldiselt ei säilita me Teie andmeid kauem kui üks aasta pärast meie viimast suhtlust, kui me ei ole ärisuhteid ettevõttega, mida Te esindate, sõlminud.

7. AVALIKU SEKTORI ASUTUSE VÕI RAHVUSVAHELISE ORGANISATSIOONI AMETNIKUD VÕI TÖÖTAJAD

7.1 Kuidas me kogume Teie isikuandmeid?

Kogume isikuandmeid, mille Te olete meile esitanud ise või on meile esitanud asjakohane avaliku sektori asutus või rahvusvaheline organisatsioon, mida te esindate meie ja vastava asutuse vahelise õigussuhte raames.

7.2 Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid

7.2.1 Õigussuhete haldamine

Teie isikuandmeid töödeldakse, kuna meil on õigustatud huvi hallata oma õigussuhteid asutusega, mida Te esindate, ning olla võimeline juhtima üldist koostööd ja igapäevaseid tegevusi seoses näiteks meie projektidega, mida rahastab, kaasrahastab või millega on muul viisil seotud Teie poolt esindatav avaliku sektori asutus või organisatsioon.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Kontaktandmed

·  Identifitseerimistunnused

Õigustatud huvi. Teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil hallata meie õigussuhteid Teie poolt esindatava asutusega ning hõlbustada näiteks igapäevast suhtlust.

 

7.2.2 Teiega suhtlemine

Teie isikuandmeid töödeldakse Sweco ja Teie poolt esindatava asutuse vahelise õigussuhte raames, suhtlemisel erinevate kanalite kaudu. Töötlemise eesmärk on võimaldada meil Teiega suhelda.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·  Kontaktandmed

·  Identifitseerimistunnused

·  Mis tahes teave, mis sisaldub Teiega suhtluses

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil suhelda oma tarnijatega meievahelise õigussuhete raames.

 

7.2.3 Õigusnõuete koostamine, menetlemine ja kaitsmine

Võime töödelda Teie isikuandmeid seoses eesmärgiga koostada, menetleda ja kaitsta õigusnõudeid (näiteks seoses kohtuprotsessiga või muu õigusvaidlusega).

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·  Kogu eelpool märgitud teaveÕigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil kaitsta, menetleda ja koostada õigusnõudeid, näiteks seoses kohtu- või mõne muu õigusliku sisuga vaidlusega.

 

7.2.4 Informatsiooni jagamine avaliku sektori asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning ettevõttesiseste juurdluste läbiviimine juhul, kui on alust kahtlustada seaduserikkumist

Sweco võib töödelda Teie isikuandmeid eesmärgiga esitada pakkumusi või osaleda projektides, mis on seotud avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teha koostööd selliste asutuste ja organisatsioonidega, et ennetada ja tõkestada kuritegevust, lepingute rikkumisi ja muid rikkumisi. Selle eesmärgi saavutamiseks võib olla vajalik teatud andmete edastamine avaliku sektori asutustele ja/või rahvusvahelistele organisatsioonidele nende seadusjärgsete uurimistoimingute ja menetluste tarvis. Sellised andmete edastused on erandlikud ning andmete ulatus on piiratud konkreetse uurimise või menetluse läbiviimisega. Samuti võib Sweco töödelda Teie isikuandmeid ettevõttesisese uurimise läbiviimise eesmärgil juhul, kui kahtlustatakse kehtivate õigusaktide rikkumisi.

Isikuandmete kategooriadÕiguslik alus
·   Kogu eelpool märgitud teave.

 

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil esitada pakkumusi või osaleda projektides, samuti täita meie lepingulisi ja seadusjärgseid kohustusi, ning meie laiemal õigustatud huvil teha koostööd avaliku sektori asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esitada vajalikke andmeid nende seaduslike uurimiste ja menetluste tarvis.

Samuti põhineb isikuandmete töötlemine õigustatud huvil viia läbi ettevõttesiseseid juurdlusi kahtlustatud rikkumiste korral, et tagada vastavus kohalduvatele seadustele.

 

7.3 Kellega me jagame Teie Isikuandmeid?

7.3.1 Üldiselt

Jagame Teie isikuandmeid vajadusel teiste ettevõtete, asutuste või osapooltega selleks, et saavutada käesolevas peatükis sätestatud eesmärke. Siiski, olenemata andmete saaja positsioonist, jagame Teie isikuandmeid vaid usaldusväärsete osapooltega ja ainult vajalikus ulatuses.

7.3.2 Andmetöötlejad, kes tegutsevad meie nimel

Selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärke ja tagada meie äritegevuse toimimine, edastame Teie isikuandmeid sellistele välistele osapooltele nagu meie poolt kaasatud teenusepakkujad ning muud partnerid. Need välised osapooled tegutsevad meie nimel (volitatud töötlejad) ja võivad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ning mitte lähtudes oma eesmärkidest. Väliste osapoolte poolt ja meie nimel töödeldavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sweco. Läbi viidavate töötlemistoimingute eesmärgid on välja toodud Privaatsuspoliitika punktis 7.2.

7.3.3 Andmetöötlejad, kes tegutsevad vastutavate töötlejatena

Allpool olevas tabelis nimetatud andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid vastutavate töötlejatena, st need andmetöötlejad määravad isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid ilma Sweco osaluseta.

AndmetöötlejadEesmärkÕiguslik alus
·  Kohtud ja muud õiguskaitseasutused

·   Avaliku sektori asutused

·   Ettevõttevälised õigusnõustajad

·   Õigusvaidluse vastaspooled

·   Rahvusvahelised organisatsioonid

 

Õigusnõuete koostamine, menetlemine või kaitsmine, (vt p 3.2.2.), seadusjärgsete ja lepinguliste kohustuste täitmise tagamine.Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil kaitsta, koostada ja menetleda õigusnõudeid, nt seoses kohtuvaidlusega.

Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil täita oma lepingulisi kohustusi ning teha koostööd avaliku sektori asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh esitada neile vajalikke andmeid nende seaduslike uurimiste ja menetluste jaoks.

·  Rahvusvahelised organisatsioonidVõimaldada rahvusvahelisel organisatsioonil uurimist või menetlust läbi viia ning täita oma seaduslikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi.Kolmanda osapoole (rahvusvaheline organisatsioon) õigustatud huvi täitmiseks, et saaks läbi viia uurimist või menetlust ning saavutada oma eesmärgid ning täita oma seaduslikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi.

7.4 Kui kaua me Teie isikuandmeid töötleme?

Teie isikuandmeid töödeldakse nii kaua, kui on vajalik käesolevas peatükis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Üldjuhul töötleme Teie isikuandmeid nii kaua, kuni olete vastava riigi või muu avaliku sektori asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja või töötaja või nii kaua, kuni meil on kehtiv õigussuhe selle asutusega, mida Te esindate.

8. ASJAKOHASED TURVAMEETMED ISIKUANDMETE EDASTAMISEL VÄLJAPOOLE EUROOPA LIITU/EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Võime edastada või avaldada isikuandmeid andmetöötlejatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda (kolmandad riigid), peamiselt olukordades, kus me kasutame kolmandate osapoolte andmetöötlejaid, kes töötlevad andmeid kolmandas riigis.

Isikuandmete edastamisel või avaldamisel väljapoole Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele andmetöötlejatele tagame alati, et isikuandmete kaitsmiseks on võetud sobivad kaitsemeetmed (näiteks Euroopa Komisjoni standardlepingutingimused koos muude täiendavate kaitsemeetmetega, juhul, kui need on konkreetsest juhtumist tulenevalt vajalikud). Lisaks teeme regulaarselt riskihindamisi, selleks, et hinnata, milliseid täiendavaid kaitsemeetmeid tuleb kasutusele võtta seoses isikuandmete edastamisega või avaldamisega.

Samuti võime edastada Teie isikuandmed rahvusvahelistele organisatsioonidele, peamiselt seoses nende uurimiste või menetlustega, mis on seotud Sweco projektidega ja mida need organisatsioonid rahastavad või kaasrahastavad, või muul moel vastavalt vajadusele, et täita meie lepingulisi kohustusi nende projektide raames või pakkumuste tegemise käigus. Kui Euroopa Komisjon ei ole teinud otsust, et sellises rahvusvahelises organisatsioonis puudub piisav kaitsetase ja sobivate kaitseabinõude rakendamine on võimatu, siis edastame Teie andmed olulise avaliku huvi erandiga vastavalt IKÜM artikli 49 lg 1 punkti d sätetele. Selline edastamine on erandlik ja toimub ainult siis, kui see on vajalik olulise avaliku huvi korral.

Juhul, kui Te soovite rohkem informatsiooni oma isikuandmete töötlemise ja selle kohta, kas Teie andmeid edastatakse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, palun võtke meiega ühendust Privaatsuspoliitika lõpus toodud meiliaadressil.

9. TEIE ÕIGUSED

Kehtiva andmekaitseõiguse kohaselt on Teil kindlad õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega. Seoses sellega töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Teie õiguste teostamiseks. Oma õiguste kasutamisega seonduvad taotlused on Teil võimalik esitada käesolevas peatükis toodud kontaktandmete kaudu.

Andmesubjektina on Teil järgmised õigused:

Andmetega tutvumine

Teil on õigus saada infot selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning kui see nii on, siis saada juurdepääs oma isikuandmetele ja täiendavale teabele (nt töötlemise eesmärk). Teil on õigus saada ka koopia töötlemisel olevatest isikuandmetest. Kui esitate oma taotluse elektrooniliselt, siis antakse Teile ka teave elektroonilises vormis, kui Te ei avalda soovi saada teavet muus vormis.

Vastuväidete esitamine

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb õigustatud huvil. Sellisel juhul lõpetame Teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Andmete parandamine

Teil on igal ajal õigus lasta parandada Teid puudutavad ebaõiged isikuandmed ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, on Teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Kustutamine

Teatud asjaolude ilmnemisel on Teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, näiteks kui Teie isikuandmeid ei vajata enam sellel eesmärgil, millega seoses need koguti. Siiski ei saa me Teie isikuandmeid kustutada, kui meil on seadusest tulenev kohustus nende säilitamiseks.

Töötlemise piiramine

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, nii et see hõlmaks ainult Teie isikuandmete säilitamist teatud asjaolude korral, näiteks kui töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei soovi oma isikuandmeid kustutada. Kui Teie isikuandmete töötlemine on piiratud, võime me Teie isikuandmeid töödelda (välja arvatud säilitamine) ainult Teie nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teiste juriidiliste või füüsiliste isikute õiguste kaitseks.

Nõusoleku tagasivõtmine

Juhul, kui isikuandmete töötlemine toimub Teie nõusolekul, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Andmete ülekandmine

Teil on õigus küsida oma isikuandmeid masinloetaval kujul, kui Te olete isikuandmed meile ise esitanud, neid töödeldakse automatiseeritult ja Teie nõusoleku alusel või selleks, et täita Teiega sõlmitud lepingut, ning paluda, et Sweco edastaks Teie isikuandmed otse teisele vastutavale andmetöötlejale (kui see on tehniliselt võimalik).

Kaebus järelevalveasutusele

Kui Te leiate, et Teie õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

KONTAKTANDMED

Kui teil on mis tahes küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega, palun võtke ühendust: sweco@sweco.ee

[1] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.